Tarieven bij de NAS

 

De tarieven van de NAS zijn volgens een vaste methodiek opgesteld. Voor ieder land of contact hanteert de NAS tarieven op maat afhankelijk van de inspanningen van de NAS en de kosten voor een land. Indien de NAS binnen een land meerdere contacten heeft, kan het voorkomen dat er een verschillend tarief wordt gehanteerd voor die betreffende contacten.

Tarieven zijn altijd onderverdeeld in een “Nederland deel” en in een “buitenland deel”. Op het moment dat aspirant adoptiefouders worden uitgenodigd voor een intake ontvangen zij op dat moment de actuele tarieven voor het betreffende contact. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Naast de kosten die onderstaand benoemd zijn,  dienen ouders rekening te houden met kosten voor vertalen van het ouderdossier, eventueel vertalen van het kinddossier, legalisatiekosten, reis- en verblijfskosten en kosten opstellen van post-placements. Deze zijn zeer variabel, indien gewenst kan de NAS daar een inidcatie voor geven aan clienten.

 

Nederland kosten

De kosten aan Nederlandse zijde voor de NAS zijn tot op detailniveau gebudgetteerd en bestaan uit drie kosten hoofdsoorten, te weten de procedurele kosten (ook wel “out-of-pocketkosten” genoemd), personeelskosten en overheadkosten. De out-of-pocketkosten zijn de procedurele kosten die betaald worden aan derden, zoals bijvoorbeeld verzendkosten, koeriersdiensten, kosten betalingsverkeer, aanvraag verblijfsvergunning, opslag dossier en dergelijke. Ten aanzien van de directe personeelskosten geldt dat voor de meeste contacten een personele inspanning voor bemiddeling nodig is van 90– 115 uur. Dit betreffen werkzaamheden voor de gehele adoptie door de medewerkers van de NAS en lopen daarbij vanaf inschrijving tot en met nazorg en follow-up. Daarnaast vallen hier indirecte personeelskosten onder, bijvoorbeeld voor algemene contactontwikkeling en -onderhoud. De algemene overheadkosten betreffen onder andere de kosten voor buitenlandbezoeken, accountant, kwaliteitsborging, huisvesting, afschrijving van investeringen en algemene voorlichting.

Om een indicatie te geven geldt de volgende opstelling als richtlijn per adoptie voor dekking van de Nederland kosten, afhankelijk van het contact:

  • de out-of -pocket kosten van de NAS bedragen tussen € 2.000,= en € 2.800,=
  • de personeelskosten bedragen tussen € 6.400,= en € 7.400,=
  • de overheadkosten bedragen circa € 1.800,=.

 

Buitenlandkosten

De buitenlandkosten zijn per contact(-land) zeer verschillend en wordt aan de NAS soms ook in lokale valuta of in US$ in rekening gebracht. Vanwege mogelijke koersverschillen geven we in een tariefoverzicht een indicatie van het bedrag in euro's of dollars.

 

Voor een aantal landen geldt dat we, via onze contactpersoon, contacten onderhouden met centrale organisaties vanuit overheidswege waarbij ook de kinderen opgevangen worden ten laste van de algemene middelen. Voor andere contacten geldt dat er sprake is van kindertehuizen die de kinderen verzorgen of verzorgingskosten waarbij de kosten doorbelast worden in de tariefstelling. Vergoeding voor advocaten en contactpersonen in het buitenland, alsmede de begeleiding ter plekke vallen binnen het tarief van de buitenlandkosten. Hierdoor ontstaat een zeer verschillend beeld van de kosten per buitenlands contact. Voor elk buitenlands contact geldt dat de NAS periodiek met haar buitenlandse contact de totale kosten bespreekt en (her)beoordeelt.

Betalingstermijnen

Het tarief(zowel de binnenland als de buitenland kosten) wordt afhankelijk van de fase waarin u in het adoptieproces bent in termijnen in rekening gebracht. De eerste termijn wordt bij inschrijving gefactureerd, op het moment dat de NAS het gezinsrapport ontvangt (€ 400,=). Voorts is gedurende de adoptieprocedure tot en met het jaar van thuiskomst een jaarlijkse bijdrage van € 50,= verschuldigd. De eerstvolgende vervolg termijn wordt in rekening gebracht voorafgaand aan de intake en is bedoeld voor de voorbereiding op het intakegesprek, het eigenlijke intakegesprek, het opmaken van overeenkomsten. Vervolgens is het afhankelijk van de procedure-stappen voor een specifiek contact of land wanneer de volgende termijnen worden gefactureerd. Daarbij worden i.h.a. in twee volgende termijnen kosten in rekening gebracht voor dossierinstructies en -begeleiding, contacten met het buitenland, onderhouden van contacten naar clienten, vervolgens beoordeling kinddossier, matchingbeoordeling, matchingbesluit, voorstelkosten, afreisvoorbereiding, contacten tijdens reizen, thuiskomstinformatie, follow-up na thuiskomst en nazorg tot een jaar na thuiskomst en dossierbewaring

Voor landen waarbij follow-up verplichtingen aan de orde zijn, hanteert de NAS een borg voor het voldoen aan follow-up verplichtingen die, na voldoen aan de verplichtingen volgens de daaraan gesteld eisen, wordt gerestitueerd. Het precieze tarief als ook de momenten waarop u een factuur wordt gestuurd, staan in het tarievenoverzicht dat u thuisgestuurd krijgt voorafgaand aan de intake. Ook worden deze bedragen en termijnen in een financiële overeenkomst vastgelegd.

Per termijnfactuur wordt ook inherent aan de totale Nederlandkosten een deel van de bovengenoemde overheadkosten doorbelast.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks beoordeeld op basis van actuele gegevens.

 

Onderstaand een indicatieve opstelling van de tarieven 2018:

 

Land

Nederland deel

Buitenland deel

 

 

 

Bolivia

 

 

Dominicaanse Republiek

€ 11.070,=

US$ 8.370,=

El Salvador

€ 10.675,=

US$ 7.500,=

Haïti

€ 10.990,=

US$ 14.165,=

Hongarije

€ 10.250,=

€ 4.100,=

Nicaragua

€ 11.600,=

US$ 6.000,=

Peru

€ 11.500,=  

US$ 7.000,=  

Portugal

€ 11.220,=

€ 1.500,=

Tsjechië

€ 10.845,=

€ 1.500,=

V.S. Premier

€ 12.470,=

ca. US$ 35.400,= - US$ 40.000,=

Zuid Afrika

€ 10.185,=

ZAR 102.456,=

 

 

 

 

 

 

 

Naast de inschrijvingskosten en jaarlijkse bijdrage, die men tezamen met de algemene voorwaarden ontvangt bij inschrijving, wordt de actuele tariefstelling per land verstrekt bij intake, met vermelding welke termijnen wanneer worden gefactureerd. De termijn indeling is afhankelijk van de fase in het adoptieproces.

Donateur worden

Op deze site geven we inzicht in het ontstaan van de NAS en onze filosofie ten aanzien van adoptiebemiddeling. Als je de NAS in haar visie, werkwijze en kritische houding financieel wilt steunen, dan is je bijdrage meer dan welkom.

De bijdrage voor donateurs is € 50,= per jaar (meer mag natuurlijk ook!). Ons IBAN rekening nummer is NL88 ABNA 0486 8966 84 ten name van de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) te Oudewater.