Turkije

Alhoewel Turkije een verdragsland is, kan de adoptie-uitspraak pas na één jaar verzorging worden aangevraagd. Deze verzorgingsperiode mag u met het kind in Nederland doorbrengen. Na één jaar kunt u de adoptie naar Turks recht aanvragen, na de adoptie-uitspraak in Turkije krijgt het kind direct de Nederlandse nationaliteit. Hiervoor hoeft u geen adoptieprocedure voor Nederlands recht meer te doen.

Turkije heeft in 2014 aangegeven dat zij geen behoefte meer heeft aan ouderdossiers vanuit Nederland, omdat zij door binnenlandse mogelijkheden en enkele andere ontvangende landen voldoende mogelijkheden hebben tot plaatsing van kinderen.  Indien die situatie zich wijzjgt zal de NAS dit vermelden op de website.  Door de NAS is de wachtlijst voor Turkije hiermee voorlopig gesloten.

Wachtlijst

De NAS mag per kalenderjaar 5 dossiers van adoptieouders opsturen naar Turkije. Dit houdt in dat er een wachtlijst voor Turkije zal worden aangehouden.

Wie kunnen adopteren

Vanuit Turkije heeft de NAS duidelijke instructie gekregen voor de achtergrond van de aspirant adoptieouders. Indien u niet aan deze eisen kunt of wilt voldoen, dan is adoptie via dit contact niet mogelijk. De adoptieaanvraag van in Nederland woonachtige Turken, worden door de Turkse autoriteit behandeld als zijnde een aanvraag door een buitenlander. Dit is in overeenstemming met het Haags Adoptieverdrag.  

Adoptie vanuit Turkije staat alleen open voor aspirant adoptief ouders met een volgende achtergrond:

 • U bent gehuwden in een m/v relatie met een huwelijksduur van tenminste 5 jaar. Samenwonen voorafgaand aan het huwelijk wordt niet meegerekend in de huwelijksduur. Indien één van de partners ouder is dan 30 jaar, dan geldt de eis aan de minimale huwelijksduur niet;
 • U woont samen in een m/v relatie waarbij één van de partners de aanvrager is;
 • U bent alleenstaande man of vrouw;
 • Bij een aanvraag door beide partners gezamenlijk is tenminste één van de partners 30 jaar op moment van dossier verzending;
 • Bij een aanvraag door één partner in een samenwoonrelatie, is de aanvragende partner tenminste 30 jaar op moment van dossier verzending;
 • De alleenstaande is tenminste 30 jaar op moment van dossierverzending;
 • U mag al (biologisch eigen) kinderen in het gezin hebben;
 • U bent lichamelijk en psychisch goed gezond;
 • U hebt geen aantekening in het justitieel documentatie register;
 • U hebt voldoende sociale zekerheden, waaronder een vast inkomen voor de kostwinner (geen uitkering), een eigen huis of grond, verzekeringen en spaargeld en kunt dit in uw dossier aantonen;
 • U hebt tenminste de basisschool afgemaakt en kunt met originele diploma's bij de NAS uw opleidingsniveau aantonen. Van deze diploma's wordt een vergeleken afschrift meegestuurd met uw dossier;
 • Bij adoptie van een kind ouder dan 3 jaar, dient tenminste één van de ouders Turks als moeder- of tweede taal te spreken.
 • In het dagelijkse leven en de sociale omgang, moeten de adoptieouders de waarden en normen van de maatschappij eerbiedigen. Zij moeten dan ook de moderne levensstijl en manier van kleden hebben volgens de regels en revolutie van Atatürk;

Wie kunnen niet adopteren

 • iedereen die niet aan bovenstaande eisen kan of wil voldoen;
 • alleenaanvragers binnen het huwelijk.

Gezien de achtergrond van de kinderen (zie onder) neemt de NAS alleen aanvragen in behandeling van ouders die open staan voor de opname van een kind met special needs. Dit moet blijken uit uw gezinsrapport en uw inschrijfformulier. Deze voorwaarde geldt zowel voor aanvragen door alleenstaanden als aanvragen door stellen.

Leeftijdsverschil ouders en kind

In Turkije is een maximaal leeftijdsverschil tussen ouders en kind mogelijk van 40 jaar. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van de jongste ouder. In deze regel kan een conflict zitten met de Nederlandse wet- en regelgeving omdat hier wordt gekeken naar de leeftijd van de oudste ouder. Voor wat betreft de leeftijdsopgave zal de Nederlandse wet- en regelgeving worden gevolgd.

Voorrangsbeleid

Het voorrangsbeleid voor intake bij de NAS is voor adoptie vanuit Turkije niet van toepassing.

Wachttijd tot voorstel

Omdat Turkije een nieuw contact is van de NAS, kunnen we nog geen goede indicatie geven voor de wachttijd tot voorstel. De Turkse centrale autoriteit heeft aangegeven dat er sprake is van een gemiddelde wachttijd van 4 jaar tot voorstel, te rekenen vanaf het moment dat het ouderdossier is ingediend. Kortere of langere wachttijden zijn mogelijk mede afhankelijk van de voorkeuren van adoptieouders.

Het ouderdossier heeft in Turkije een geldigheidsduur van 2 jaar na indiening bij de autoriteiten. Indien u binnen die twee jaar geen voorstel hebt ontvangen, dient u alle relevante documenten opnieuw aan te leveren. De behandeling van uw adoptiedossier ligt stil tot het moment dat het vernieuwde dossier is aangeleverd.

Afreizen na voorstel

Ook over het afreizen na voorstel kunnen we nog niet veel aangeven omdat het hier een nieuw contact betreft. De verwachting is dat het afreizen op korte termijn (binnen 3 weken) na acceptatie van het voorstel zal zijn. De termijn is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van onze lokale vertegenwoordiger en de Turkse autoriteiten.

 Verblijfstijd

Wanneer de adoptieouders afreizen naar Turkije, zal dit zijn om kennis te maken met het kind en om de tijdelijke voogdij toegewezen te krijgen. De verblijfstijd is mede afhankelijk van de gewenning van het kind met het gezin. Indien de personen en instanties die voor het kind verantwoordelijk zijn, tevreden zijn over de interactie tussen kind en ouders, zullen de ouders het kind voor de voogdijperiode naar Nederland mee mogen nemen, SHCEK geeft hiervoor een voogdijverklaring af. Eén jaar na overdracht van het kind kan de adoptie-uitspraak in Turkije worden aangevraagd. Deze aanvraag verloopt via SHCEK en de NAS, u hebt hiervoor geen advocaat nodig maar mag wel een advocaat in de arm nemen als u dit prettig vind.

Achtergrond van de kinderen

De meeste kinderen die voor buitenlandse adoptie in aanmerking komen zijn vondelingen of er is sprake van uit de ouderlijke macht ontzettingen. Over het algemeen kunnen kinderen (baby's) die vrijwillig worden afgestaan, goed in Turkije zelf geplaatst worden, tenzij er sprake is van een medisch of sociale special need bij het kind.

Voor buitenlandse adoptie zijn met name kinderen met een special needs achtergrond beschikbaar. Deze achtergronden zijn zowel psychisch (getraumatiseerd door de situatie in het oorspronkelijke gezin) als medisch. Als medische special needs worden door de Turkse autoriteit vooral een hazenlip/schisis, hart- of nierproblemen een lichamelijke of verstandelijke handicap aangegeven. Ook diabetes komt regelmatig voor.

Zowel de alleenstaande aanvragers als de echtparen zullen er rekening mee moeten houden dat de verreweg de meeste kinderen die voor buitenlandse adoptie in aanmerking komen, een special needs achtergrond hebben zoals hier beschreven. Indien u niet in staat bent om een kind met een medische, psychische of sociaal belaste achtergrond op te kunnen vangen, kunt u niet via dit contact adopteren.

 

Siblings

De verwachting is niet dat er veel siblings voor adoptie uit Turkije beschikbaar zijn.

Procedure

Het dossier wordt door de NAS opgestuurd naar onze vertegenwoordiger in Turkije die het indient bij SHCEK, de Turkse Centrale autoriteit. SHCEK mag ouders binnen een redelijke termijn afwijzen voor adoptie van een kind uit Turkije.

Wanneer u voldoet aan het profiel van de ouders die voor een kind gezocht worden, krijgt u via de NAS een kindvoorstel. De duur van het proces van matching is gemiddeld 4 jaar, afhankelijk van de geschiktheid van de ouders voor een specifiek kind dat adoptabel is.

Het kind komt op een tijdelijke voogdijbeschikking met u mee naar Nederland. Circa 9 maanden na thuiskomst, zal door de Raad voor de Kinderbescherming een rapport worden opgemaakt over de ingroei van het kind in uw gezin. Met dit rapport kan de adoptie-uitspraak in Turkije worden aangevraagd.

Turkije is een verdragsland. Na de adoptie-uitspraak is een heradoptie-procedure naar Nederlands recht niet meer nodig.

Gezondheid van de kinderen

Het overgrote deel van de kinderen zal een special needs achtergrond hebben. Hieronder vallen operabele aandoeningen zoals bijvoorbeeld schisis, hazenlip, hart- of nierproblemen. Maar ook blijvende aandoeningen (zoals bijvoorbeeld diabetes) en handicaps komen regelmatig voor, hieronder ook verstandelijke handicaps of ernstige ontwikkelingsachterstanden.

Aspirant adoptieouders dienen er rekening mee te houden dat kinderen door ervaringen in hun oorspronkelijke gezin getraumatiseerd kunnen zijn.

Geslachtsvoorkeur

Het is mogelijk om een voorkeur voor een geslacht op te geven. Indien aspirant adoptieouders de voorkeur uitspreken voor de opname van een meisje in hun gezin, dan dienen zij rekening te houden met een aanzienlijk langere wachttijd.

Kinderen meenemen op de adoptiereis

Het is mogelijk om kinderen die al in het gezin aanwezig zijn mee te nemen op de adoptiereis.

Adoptiekosten

Tijdens de intake informeren we u gedetailleerd over de adoptiekosten voor Turkije. Een indicatie van de kosten kunt u binnenkort elders op de website aantreffen.