Ghana (update 16 mei 2013)

Het contactland Ghana is voorlopig gesloten voor interlandelijke adoptie in verband met herziening van het adoptieproces.

Uit Ghana bereiken ons sinds enige tijd aanhoudende berichten over misstanden in het adoptieproces als ook illegale adopties en het feit dat de overheid hier geen grip op krijgt. Men wil de adoptie wet- en regelgeving hervormen maar slaagt daar onvoldoende in door een gebrek aan middelen en omdat een aantal partijen zich hier tegen verzet.

De NAS begrijpt en onderschrijft de noodzaak van hervorming in Ghana. Ook al wordt de ethische werkwijze van de NAS in Ghana gewaardeerd, onder dergelijke omstandigheden vinden wij het niet verantwoord om door te gaan met bemiddelingen uit dit land.

Nog voordat de NAS hierover zelf een standpunt heeft kunnen innemen, heeft de Ghanese overheid inmiddels besloten om adoptie vanuit dit land volledig stil te leggen. Wij vinden het besluit van de Ghanese overheid moedig en verstandig. Aan de betrokken partijen zullen wij onze visie op adoptiebemiddeling willen meegeven en wij zullen dan ook onze contacten en partners hiervoor benaderen.

Verdragsinformatie

Het land Ghana is sinds 2010 een bemiddelingscontact van de NAS. Ghana is geen deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag. Hierdoor is het noodzakelijk om een adoptieprocedure naar Nederlands recht te doen. Dit kan worden opgestart na één jaar nadat u met het kind thuis kwam in Nederland nadat de adoptieprocedure naar Ghanees recht in Ghana werd afgerond. Omdat de adoptieprocedure naar Ghanees recht pas na 2 jaar verzorgingsperiode kan worden afgerond is het noodzakelijk om bij de notaris en de kantonrechter zaken vast te leggen ten aanzien van bijvoorbeeld voogdij. Tijdens de intake wordt u hierover nader geïnformeerd.

Buitenlandse partner van de NAS

In Ghana werkt de NAS rechtstreeks samen met het Department of Social welfare. Voor de begeleiding van de cliënten is een lokale vertegenwoordiger van de NAS.

Adoptie in Ghana en DNA testen

De autoriteiten in Ghana zijn zich bewust van de grote risico's voor kinderhandel in dit land. Om deze reden zijn maatregelen afgekondigd om praktijken van kinderhandel tegen te gaan. Men is zeer terughoudend in het toestaan van adoptie door buitenlanders. Ook zoekt de Ghanese overheid aansluiting bij het Haags Adoptieverdrag.

De NAS vraagt voor kinderen uit Ghana voor wie een adoptiegezin wordt gezocht altijd om een DNA test die de biologische band tussen kind en afstandsouder kan aantonen. Adoptie zonder DNA test vinden wij niet verantwoord. De noodzaak van een DNA test wordt volledig onderschreven door onze Ghanese partner.

Indien een DNA test niet mogelijk is omdat de biologische ouders van het kind onbekend of onvindbaar zijn, zal de NAS per geval beoordelen of het kinddossier afdoende verifieerbare informatie geeft om het kind ter adoptie te plaatsen. 

 

Wachtlijst

De wachtlijst voor Ghana is voorlopig gesloten in verband met herziening van het adoptieproces.

Wie kunnen adopteren vanuit Ghana

Net als andere landen, kent Ghana voorwaarden die aan aspirant adoptieouders worden gesteld. Deze voorwaarden zijn in de wet vastgelegd. De volgende aspirant adoptieouders komen in aanmerking voor adoptie vanuit Ghana:

  • U bent beiden tenminste 25 jaar en op moment van de toewijzing van een kind tenminste 21 jaar ouder dan het kind;
  • U bent getrouwd in een M/V relatie;
  • Zowel de man als de vrouw mogen alleenaanvrager binnen het huwelijk zijn, in het ouderdossier dient de niet-adopterende partner een notariële machtiging voor de adoptie door de partner af te geven;
  • U hebt geen verleden van gebruik van narcotica;
  • U bent gezond waarbij met name wordt gevraagd om uitsluiting van TBC en familiaire belasting met epilepsie of geestelijke aandoeningen;
  • U bent niet geregistreerd in het JDR.

Wie kunnen niet adopteren vanuit Ghana

Een verzoek tot adoptie is niet mogelijk voor:

  • Iedereen die niet kan of wil voldoen aan bovengenoemde eisen;
  • Paren van gelijk geslacht;
  • Alleenstaanden. In de Ghanese wet is adoptie door een alleenstaande wel toegestaan indien deze in Ghana woont. In de praktijk is het niet mogelijk voor Nederlandse alleenstaanden om uit Ghana te adopteren. 

Voorrangsbeleid

Gezien de situatie rondom adoptie vanuit Ghana zal het voorrangsbeleid van de NAS niet van toepassing zijn.

Wachttijd tot voorstel

Een goede indicatie van de wachttijd tot voorstel is lastig te geven. Een inschatting van 2 tot 3 jaar tot voorstel, te rekenen vanaf het moment dat het ouderdossier is ingediend lijkt momenteel reëel op basis van de indicatie die we van de Ghanese autoriteiten krijgen. Kortere of langere wachttijden zijn mogelijk mede afhankelijk van de voorkeuren van adoptieouders en de ontwikkelingen in Ghana op het gebied van interlandelijke adoptie.

Afreizen na voorstel

Na acceptatie van het voorstel kunt u gemiddeld na 2 tot 4 weken afreizen, eerder of later afreizen kan soms voorkomen. De wachttijd tot afreizen wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van de medewerkers van Social Welfare.

Verblijfstijd

De wet schrijft voor dat aspirant-adoptiefouders minimaal 3 maanden onafgebroken voor het kind moeten zorgen. Hierna zal de rechter een voorlopige adoptie (interim order) of een definitieve adoptie uitspreken. Het is aan de rechter welke keuze hierin wordt gemaakt, de NAS kan en wil dit proces niet beïnvloeden. De keuze voor een interim order of definitieve order zegt niets over uw capaciteiten als adoptieouder, sommige rechters willen graag na verloop van tijd het kind nog een keer terug zien en kiezen om die reden voor een interim order.

Indien een definitieve adoptie wordt uitgesproken, hoeft u niet meer terug naar Ghana en kunt u een jaar na uw thuiskomst met het kind de adoptie naar Nederlands recht aanvragen.

Indien de rechter een interim order uitspreekt, moet u beiden samen met het kind na 2 jaar terugreizen naar Ghana voor de definitieve uitspraak. Voorafgaand aan uw reis wordt een rapport gemaakt over de ingroei van het kind in uw gezin.

Zowel na de interim order als na de definitieve adoptieuitspraak wacht u in het district op afronding van het dossier van het kind. Hierna kunt u naar Accra reizen om het dossier te laten legaliseren, het paspoort aan te vragen en het inreisvisum voor uw kind ophalen bij de Nederlandse ambassade. Hiervoor dient u op een verblijfstijd van in ieder geval 2 weken in Accra te rekenen. Het is mogelijk om u in Accra te laten ondersteunen door een ervaren Ghanese partner van de NAS die u langs alle loketten leidt, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Leeftijd van de kinderen die voor adoptie in aanmerking komen

De kinderen die voor adoptie naar Nederland in aanmerking komen zijn in de leeftijd vanaf ongeveer 1 tot 6 jaar. In de praktijk zullen de meeste kinderen tenminste 3 jaar zijn wanneer zij worden voorgesteld.

Achtergrond van de kinderen

Van de meeste kinderen die in tehuizen wonen, zijn de biologische ouders bekend. Vaak zijn deze kinderen naar het tehuis gebracht omdat de ouders niet voor hen kunnen zorgen door armoede of AIDS, danwel omdat de kinderen zelf ziek zijn en de ouders geen mogelijkheden hebben om hen te verzorgen.

In Ghana worden veel inspanningen verricht om kinderen die naar tehuizen zijn gebracht in het land zelf te laten adopteren of deze kinderen op te laten nemen in de ‘extended family'. Pas wanneer dit niet mogelijk is, komt een kind voor adoptie naar het buitenland in aanmerking. Over het algemeen zal dit gaan om kinderen met een (ernstig) belastte medische of sociale achtergrond.

Naar verwachting zullen er niet veel sibling plaatsingen zijn vanuit Ghana.

Gezondheid van de kinderen

Vrijwel zonder uitzondering hebben de kinderen die uit Ghana kunnen worden geadopteerd een special need achtergrond, waarbij sprake kan zijn van een langdurige periode waarin extra zorg wordt gevraagd.

Veel voorkomend zijn ontwikkelingsachterstanden die vaak blijvend en soms ernstig zijn. Andere veel voorkomende special needs zijn ondervoeding, HIV, malaria met blijvende rest verschijnselen, familiaire belasting met geestelijke aandoeningen, operabele en inoperabele (blijvende) handicaps. Malaria komt zeer veel voor in Ghana, vrijwel alle kinderen hebben dit doorgemaakt.

Kinderen die slachtoffer werden van seksueel geweld of die uit seksueel geweld zijn voortgekomen, zijn in Ghana zelf vrijwel niet plaatsbaar. In mindere mate komt huislijk geweld tegen kinderen voor.

Ook kinderen die in Ghana gezond worden geacht hebben vaak aandoeningen, variërend van ondervoeding (met blijvende rest verschijnselen), parasieten of huidaandoeningen die behandeld dienen te worden.

Aanmelding voor adoptie vanuit Ghana is alleen zinvol indien u voor tenminste één van de voornoemde special needs open staat in combinatie met een verleden van ondervoeding én hiervoor geschikt bent bevonden door de Raad voor de kinderbescherming.

Geslachtsvoorkeur

Het is mogelijk om een voorkeur voor een jongentje of meisje op te geven. Het honoreren van deze wens kan niet gegarandeerd worden. Gezien het beperkte aantal voorstellen vanuit Ghana kan het aangeven van een expliciete voorkeur leiden tot vertraging in de procedure. De NAS adviseert dan ook om geen voorkeur op te geven.

Siblings

Adoptie van siblings komt weinig voor in Ghana.

Kinderen meenemen op de adoptiereis

In de districten is het op zich prettig om te verblijven. Het is goed mogelijk om kinderen mee te nemen. U dient zich wel te realiseren dat malaria zeer veel voorkomt in Ghana en dat u de keuze moet maken of u uw kind(eren) wel of niet wilt beschermen met relatief zware preventieve medicatie. Accra is een grote stad en in die zin is het daar voor kinderen wellicht een minder plezierige omgeving om te verblijven.

Procedure

De matching wordt gedaan door het regionale Department of Social Welfare in nauwe samenwerking met de NAS en de vertegenwoordiger van de NAS ter plaatse. Hierbij wordt de behoefte van het kind als uitgangspunt genomen. Matching vindt dus niet plaats op volgorde van binnenkomst van het ouderdossier, waardoor een groot verschil in wachttijd kan ontstaan.  

Het kan ook voorkomen dat we een kinddossier vanuit Ghana ontvangen met het verzoek te beoordelen of wij ouders voor het betreffende kind of de kinderen kunnen vinden. Het gaat hierbij om kinderen met een ernstige medische- en/of sociale probleem die gedurende een langere periode extra zorg vragen danwel met aandoeningen die blijvend van aard zijn.

Tijdens de intake ontvangt u meer informatie over de procedurestappen in Ghana.

Adoptiekosten

Tijdens de intake procedure informeren we u gedetailleerd over de adoptiekosten voor Ghana. Op het tabblad bemiddeling kunt u bij de keuze adoptiekosten en donateur worden, een indicatie voor dit contact vinden.